Deelnamevoorwaarden Facebook/Instagram winacties

Algemene deelnamevoorwaarden voor Facebook/Instagram winacties van berbel Ablufttechnik GmbH - hieronder "Organisator" of "berbel"

1. Geldigheid/vrijwaring Facebook

Deze deelnamevoorwaarden zijn van kracht voor alle winacties die wij op Facebook en Instagram onder https://www.facebook.com/berbelnederland en www.instagram.com/berbel.nl/ uitvoeren.

De winacties hebben geen enkele relatie met Meta Platforms Ireland Limited. De winacties worden op geen enkele wijze door Meta Platforms gesponsord, ondersteund of georganiseerd en er bestaat geen juridische grondslag voor aanspraken tegenover Meta PLatforms (Facebook/Instagram). Alle informatie in het kader van de winacties worden uitsluitend beschikbaar gemaakt door berbel als organisator.

2. Recht op deelname

Door deelname aan de winactie erkent de Facebook-/Instagramgebruiker uitdrukkelijk deze algemene deelnamevoorwaarden. De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. Medewerkers van berbel en gelieerde ondernemingen of partners in het kader van de winactie zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt tevens voor familieleden resp. partners.

Deelname is uitsluitend mogelijk via een persoonlijke Facebook of Instagram account. Indien de organisator kennis krijgt van technische manipulaties of een andere schending van de deelnamevoorwaarden, zal de betreffende deelnemer van deelname aan de winactie worden uitgesloten. Als technische manipulatie wordt onder ander beschouwd: meervoudige aanmelding van een persoon, deelname via een deelnameservice of een vergelijkbaar geautomatiseerde dienst voor geautomatiseerde groepsdeelname. In dergelijke gevallen kan de winst ook achteraf nog worden herroepen en kan een vervangende winnaar worden geloot.

De winactie loopt vanaf 6 juli 2022 t/m 17 juli 2022.

Deelname is uitsluitend mogelijk tot aan de vermelde datum.

Afhankelijk van de winactie is deelname bijvoorbeeld mogelijk door het "liken" van een post op onze Facebook of Instagram pagina, het achter laten van een comment of het volgen van onze pagina’s op Facebook of Instagram. Daarnaast kan de organisator van tijd tot tijd ook enquêtes uitvoeren onder de Facebook/Instagram gebruikers om de bijdrage van een winnaar vast te stellen – zoals bijvoorbeeld de foto met de meeste "likes". Voor dit soort winacties, is het noodzakelijk dat de deelnemer eerst een foto/afbeelding of tekst via de Facebook- of Instagrampagina van berbel en/of berbel tagt op deze kanalen.

Voor dergelijke berichten gelden onderstaande aanvullende voorwaarden:
  • De geüploade foto/afbeelding resp. het geplaatste bericht mogen geen rechten van derden schenden. Foto's/afbeeldingen of teksten mogen uitsluitend worden geplaatst wanneer de deelnemer deze zelf heeft gemaakt. In het bijzonder mogen op de foto's geen personen herkenbaar zijn afgebeeld die met het gebruik van de foto/afbeelding op deze manier niet hebben ingestemd, er mogen geen werken van derden (architectuur, kunst, merken e.d.) worden afgebeeld waarvoor auteurs- of exploitatierechten gelden en geen toestemming voor dergelijk gebruik is verleend.
  • Geüploade foto's/afbeeldingen of geplaatste teksten mogen daarnaast geen aanstootgevende inhoud bevatten, zoals bv. pornografische, opruiende, verachtende teksten of inhoud die op enige andere wijze indruist tegen het rechtsgevoel van burgers.
  • Bij schending van deze regels kan de deelnemer voor eventuele overtredingen aansprakelijk worden gesteld. De deelnemer vrijwaart berbel in volledige omvang van alle aanspraken van derden inclusief mogelijke juridische kosten bij rechtsvervolging.
  • Door het plaatsen van een foto/afbeelding verklaart de deelnemer zich ermee akkoord dat de foto/afbeelding op de Facebook- of Instagrampagina van berbel wordt gepubliceerd inclusief naamsvermelding van de deelnemer (resp. de Facebook/Instagram profielnaam).
  • Wij gebruiken de foto uitsluitend in verband met de winactie. Het is de deelnemer echter bekend dat geplaatste foto's/afbeeldingen resp. geplaatste teksten ook via de website van berbel resp. derden op Sociale Media (in het bijzonder Facebook en Instagram) mogen worden besproken en gelinkt.
  • Voor gebruik van de foto door berbel draagt de deelnemer zonder vergoeding het recht over, de foto/afbeelding in tijd en ruimte onbeperkt te verveelvoudigen, te distribueren en in elektronische gegevensbanken (Facebook, INstagram, Google afbeeldingen en alle met deze media gekoppelde diensten) beschikbaar te stellen en door middel van digitale of andere opslag- of communicatietechniek voor een groot aantal gebruikers toegankelijk te maken.
  • De organisator behoudt zich het recht voor, de foto's/afbeeldingen of andere geplaatste bijdragen niet of in verkorte resp. gewijzigde vorm te publiceren voor zover hierdoor de strekking resp. de boodschap niet in ernstige mate worden aangetast.

Welke concrete handelingen vereist zijn om aan een winactie op de Facebook- en Instagrampagina van berbel deel te nemen, kan worden gelezen in de post van de winactie op de desbetreffende pagina.

Deelname na afloop van de vermelde periode voor trekking van de winnaar(s) is uitgesloten. Doorslaggevend hiervoor is de elektronisch vastgelegde ontvangst bij de organisator. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige technische storing, bv. uitval van het telefoonnetwerk of storingen aan de server, waardoor tijdige deelname wordt verhinderd.

3. Winst/vaststellen van de winnaar/aansprakelijkheid

De prijs wordt in de resp. post van de winactie vermeld. Er worden uitsluitend materiële prijzen verloot. Uitbetaling van de waarde van een prijs in contanten resp. ruilen van een gewonnen prijs is uitgesloten. Een gewonnen prijs is niet overdraagbaar.

Mededeling/aanvaarding van de prijs:

De vaststelling van de winnaar vindt bij deelname door het uploaden van een foto/afbeelding of het plaatsten van een comment/bericht plaats door loting tenzij op de Facebook/Instagram pagina andere informatie met betrekking tot de vaststelling van de winnaar, bv. de foto met de meeste "likes" wint (stemming door de gebruikers), is vermeld. Bij loting stelt een door berbel aangewezen jury bestaande uit twee berbel medewerkers, uit alle geüploade foto's/afbeeldingen of geplaatste comments de winnaar vast.

Wanneer plaatsing van eigen content voor deelname niet is vereist, maar is voor deelname uitsluitend het volgen van het profiel, het "liken" van een post of het beantwoorden van een vraag voldoende, wordt de uitslag door toeval bepaald.

berbel stelt de winnaar binnen 5 dagen na afloop van de verloting vast en stelt de winnaar per direct bericht (DM) resp. via Facebook of Instagram op de hoogte. De winnaar moet de gewonnen prijs vervolgens bevestigen. Wanneer de bevestiging binnen 5 dagen uitblijft, behoudt berbel zich het recht voor, de gewonnen prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen.

De winnaar moet de aanvaarding van de gewonnen prijs aantoonbaar bevestigen binnen de termijn die in het bericht over de prijs is vermeld. In de regel wordt de gewonnen prijs per post toegezonden. De winnaar moet daarom na ontvangst van het bericht, de volledige contactgegevens inclusief een postadres en een e-mailadres opgeven.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Aansprakelijkheid

Winsten die door samenwerkende partners resp. sponsoren beschikbaar worden gesteld, biedt berbel in het algemeen niet uit eigen naam aan maar uit naam van de sponsor. berbel is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor de tijdige en volledige uitlevering van de gewonnen prijs en voor materiële resp. juridische gebreken of een eventuele betalingsachterstand van de partner/sponsor en daaruit voortvloeiende gevolgen voor de winactie.

berbel is als organisator van de winactie voorts uitsluitend aansprakelijk voor schade die een direct gevolg is van de verloting en voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt door eigen medewerkers of overige uitvoerenden. berbel kan als aanbieder van de winactie niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in technische voorzieningen en installaties, voor vertraging of onderbreking van communicatie of voor schade in verband met de deelname aan de winactie.

5. Gegevensbescherming

In het kader van de winactie worden persoonlijke gegevens van de winnaar verzameld.Wij hebben deze gegevens nodig voor de afwikkeling van de winactie. Hiervoor worden in het bijzonder de naam en de voornaam, het postadres en het e-mailadres van de betrokken persoon vastgelegd, opgeslagen en gebruikt. Deze gegevens worden voor verdere verwerking doorgegeven aan de tijdschrift uitgever New Skool Media B.V.. New Skool Media B.V. neemt als dienstverlener de verdere afwikkeling en verzending van het tijdschrift op zich.Bij winst behoudt berbel zich als organisator het recht voor, de Facebook- of Instagram profielfoto en de naam van de winnaar te publiceren (ook buiten Facebook, bv. op onze website).Door deelname aan onze Facebook/Instagram winacties, verklaart elke deelnemer zich akkoord met onze deelnamevoorwaarden.

6. Voortijdige beëindiging van de winactie

De organisator behoudt zich het recht voor, de winactie op grond van onvoorziene omstandigheden zonder aankondiging vooraf met betrekking tot de samenstelling van de winactie af te breken resp. te beëindigen. Het laatste geldt in het bijzonder wanneer er storingen optreden in de hard- en/of software en/of overige technische voorzieningen en/of wanneer er sprake is van juridische gronden die de reguliere uitvoering van de winactie beïnvloeden resp. onmogelijk maken.

7. Slotbepalingen

De winactie is onderworpen aan het recht van Duitsland.

Indien een of meerdere van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar is resp. zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de vervallen bepalingen wordt een geldige bepaling met dezelfde strekking overeengekomen. Hetzelfde geldt bij een hiaat in de bepalingen.

Organisator van de winactie:berbel Ablufttechnik GmbH | Sandkampstraße 100, 48432 Rheine, DuitslandContakt: info@berbel.deTel. +49 (0) 5971 / 80 80 9-0

Directie: Karl von Bodelschwingh, Andreas Wolfsholz